UFSS v. 12.12.2013: Haftungsbescheid; Geschäftsführer; Geschäftsführerhaftung

Steuer, Finanzstrafrecht Verfahrensrecht. Berufungsentscheidung - Steuer (Referent). Haftungsbescheid; Geschäftsführer; Geschäftsführerhaftung.