UFSS v. 12.09.2013: Rückzahlung des NoVA Zuschlages gem. § 6a NoVAG

Steuer, Finanzstrafrecht Verfahrensrecht. Berufungsentscheidung - Steuer (Referent). Rückzahlung des NoVA Zuschlages gem. § 6a NoVAG.