UFSS v. 23.08.2013: Haftung; Geschäftsführer; Bescheidzustellung; Zustellung Abgabenbescheid

Steuer, Finanzstrafrecht Verfahrensrecht. Berufungsentscheidung - Steuer (Referent). Haftung; Geschäftsführer; Bescheidzustellung; Zustellung Abgabenbescheid.