BFG v. 05.08.2020: Rückzahlungsantrag ohne rückzahlbares Guthaben auf dem Abgabenkonto

Zoll. Bescheidbeschwerde – Einzel – Erkenntnis. Rückzahlungsantrag ohne rückzahlbares Guthaben auf dem Abgabenkonto.